GESCHIEDENIS VAN VWPK

 

In december 1967 werd onder initiatief van Dhr. Manhaeve voorzitter van Philakring Roeselare een oproep gericht aan de acht bij de Landsbond aangesloten West-Vlaamse postzegelkringen om een contactvergadering te houden.

Deze eerste bijeenkomst greep plaats te Roeselare op 8 januari 1968 onder aanwezigheid van de Filatelistenvereniging “De Leie” van Kortrijk, The Philatelic Club Kortrijk, de “Gaverpost” Waregem, De Menense Philatelic Club en de Philakring Roeselare, waren verontschuldigd doch traden het initiatief bij : Postzegelkring Oostende en de Postzegelclub van de Westhoek. De datum van 8 januari 1968 mag dus de stichtingsdatum van de Verstandhouding genoemd worden.

In een van de volgende vergaderingen werd van het standpunt, dat enkel de bij de Landsbond aangesloten clubs konden aansluiten bij de Verstandhouding, afgestapt. Iedere West-Vlaamse filatelistische vereniging, die minstens twee jaar bestond, kon aansluiten. Deze wijziging had tot gevolg dat per eind december 1970 reeds 23 en eind 1980 reeds 34 clubs bij de Verstandhouding waren aangesloten.

Het hoogste aantal aangesloten clubs dateert van 2002 en bedroeg dan 46. Momenteel zijn er 41 clubs aangesloten. Er werd oorspronkelijk een bestuur aangesteld bestaande uit een voorzitter en een secretaris/penningmeester. Als voorzitter werd Dhr. E. Manhaeve verkozen die deze functie bleef waarnemen tot hij in 1989 zijn ontslag aanbood dat, weliswaar met spijt, werd aanvaard. Als nieuwe voorzitter werd Dhr. F. Danneels verkozen die op  het huidige ogenblik nog steeds in dienst is. Als secretaris/penningmeester werd geopteerd voor een persoon die in de nabijheid van de voorzitter woont dit om een gemakkelijke communicatie mogelijk te maken daar de communicatiemogelijkheden destijds nog niet zo gevorderd waren als nu het geval is. Aan Dhr. W. Rousseau, eveneens zoals de voorzitter lid van Philakring Roeselare, werd deze functie toegewezen. Dhr. W. Rousseau werd door Dhr. H. Sinnaeve, eveneens lid van Philakring Roeselare, in 1972 vervangen. Dhr. Sinnaeve oefent momenteel nog steeds deze functie uit. Bij het opstellen van de statuten in 1972 werd het bestuur uitgebreid tot zes personen.

De eerste statutaire vergadering greep plaats eind januari 1973. Momenteel bestaat het bestuur uit acht leden die beurtelings voor zes jaar verkozen worden. De Verstandhouding heeft in veertig jaar slecht twee voorzitters en twee secretarissen gekend en slechts dertien verschillende bestuurleden, wat wel kenmerkend is voor een stabiele vereniging.

Het doel van de Verstandhouding bestond uit twee hoofdpunten. Enerzijds de contacten en de samenwerking tussen de West-Vlaamse clubs bevorderen en dit door middel van diverse initiatieven en de tweemaandelijkse bijeenkomsten op uitnodiging van een aangesloten club en anderzijds meer medezeggenschap bij de Landsbond realiseren. Dit laatste punt is sinds geruime tijd niet meer van kracht daar er ondertussen een Provinciaal Bestuur van de Landsbond werd in het leven geroepen die deze taak op zich neemt. De Verstandhouding heeft momenteel, in tegenstelling tot zijn beginperiode, hierin geen actieve rol meer maar enkel een informatieve rol in die zin dat op elke vergadering een punt “Landsbondaangelegenheden” op de agenda voorkomt waarbij de clubs op de hoogte worden gebracht van de op de vergaderingen van de Landsbond belangrijkste besproken punten.

Begin 1970 werd een ruildienst opgericht onder leiding van de ruilmeester Dhr. Legein. Deze dienst heeft altijd goed gewerkt en wordt nu beheerd door Dhr. R. Liephout.

In 1973 zocht men een persoon die zich speciaal met de jeugd zou inlaten. Die persoon werd gevonden in Dhr. H. Olivier. In 1974 werd dan, in de schoot van de Verstandhouding, de Commissie Jeugdfilatelie West-Vlaanderen opgericht, afgekort COJEFIL, met als voorzitter de reeds genoemde heer Olivier. Hij bleef voorzitter tot in 2003 en werd op zijn eigen verzoek vervangen door Dhr. D. Desloovere. Ook hier gedurende 34 jaar slechts twee voorzitters. Deze commissie die in het verleden uitstekend werk heeft verricht tracht ditzelfde enthousiasme nog steeds aan de dag te leggen maar zoals iedereen wel weet zijn het voor de jeugdfilatelie geen goede tijden.

 

Het zou ons te ver leiden om alle activiteiten die de  Verstandhouding in deze veertig jaar heeft georganiseerd te rapporteren. We willen er echter enkele aanhalen.

- de eerste Provinciale Competitieve tentoonstelling werd gehouden in 1971 in het Provinciaal Hof te Brugge en werd georganiseerd door postzegelclub Assebroek in samenwerking met de  Verstandhouding.

- diverse reizen naar filatelistische tentoonstellingen werden in samenwerking met een of ander club georganiseerd. De eerste was een groepsreis naar de Tentoonstelling Philympia London die plaats greep van 17 tot 26 september 1970

- provinciale veilingen die geregeld werden gehouden. De eerste greep plaats te Kortrijk in maart 1969.

- jaarlijks organiseren van een bekerwedstrijd tussen de aangesloten clubs. Deze bekerwedstrijd startte in 1969 onder de naam van “Beker Robert Bonte”, ter herinnering aan de overleden secretaris van de Menense Philatelic club. Deze bekerwedstrijd wisselde enkele keren van naam om uiteindelijk na het overlijden van onze eerste voorzitter beker “Eugène Manhaeve” genoemd te worden.

- een recente verwezenlijking van de Verstandhouding is de organisatie van “De Dag van de Filatelist”. Deze dag is ontstaan in 2000 nadat de Post besloten had de “Dag van de Postzegel” niet meer ieder jaar in elke provincie te organiseren.